Group Booking เหมารอบ, เหมาโรง เช่าสถานที่, ซื้อ Package ชมภาพยนตร์เป็นกลุ่มใหญ่, ซื้อสื่อภายในโรงภาพยนตร์ และบริเวณรอบโรงภาพยนตร์

แพคเกจ GROUP BOOKING